Reglement

Over ons

Reglement van de Vereniging van Orgelvrienden

Naam en vestiging

Artikel 1

De vereniging heet “Vereniging van Orgelvrienden” (VVO). In het verdere van

dit reglement wordt zij “de vereniging” genoemd.

De vereniging wordt geacht gevestigd te zijn op het adres van het secretariaat.

Doel

Artikel 2

De vereniging heeft als doel:

Het dienen van de Protestantse kerken.

Het bevorderen van contacten tussen organisten en orgelvrienden onderling.

Het bevorderen van de kennis met betrekking tot het orgel en de kerkmuziek.

Artikel 3

De vereniging tracht de doelstellingen, zoals genoemd in artikel 2, te bereiken

door middel van:

a. het houden van vergaderingen.

b. het uitgeven van een eigen orgaan. (de Orgelvriend)

c. andere wettige middelen zoals:

i. organisten c.q. orgelvrienden voorlichting te geven op het gebied

van kerkmuziek.

ii. de beoefenaars van huismuziek te dienen van voorlichting inzake het

instrument en de daarvoor geschikte muziek.

iii. Het bieden van de mogelijkheid om zelf instrumenten te bespelen.

Samenstelling van de Vereniging

Artikel 4

De vereniging bestaat uit:

a. leden

b. ereleden

Artikel 5

Lid worden van de vereniging kunnen diegenen die instemmen met het doel

van de vereniging.

Artikel 6

Zij, die lid willen worden van de vereniging, dienen dit te kennen te geven aan

een bestuurslid. Bij voorkeur de secretaris.

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt door:

a. opzegging.

b. overlijden.

c. royement.

Artikel 8

Opzeggen van het lidmaatschap dient tenminste een maand voor

31 juli plaats te vinden. Indien er na dit tijdstip wordt opgezegd

is de betrokkene verplicht de contributie voor het daaropvolgende

verenigingsjaar, zoals vermeld in “De Orgelvriend”, te betalen.

Verenigingsorgaan

Artikel 9

Het orgaan “De Orgelvriend” verschijnt minstens een week voor de te houden

vergadering of excursie en fungeert tevens als uitnodiging voor de betreffende

vergadering of excursie.

Artikel 10

Voor de leden van de vereniging is het verschuldigde bedrag als abonnement

op het verenigingsorgaan begrepen in de jaarlijkse contributie.

Bestuur

Artikel 11

a. Het bestuur bestaat uit vier of vijf leden, die met meerderheid van

stemmen gekozen moeten zijn.

b. Het bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester,

algemeen adjunct en algemeen bestuurslid.

c. De bestuursfuncties worden onderling verdeeld.

d. De aftredende voorzitter is tweemaal herkiesbaar.

e. Voor die leden, die op de betreffende vergadering niet aanwezig

kunnen zijn, is het mogelijk hun stem schriftelijk uit te brengen bij de

secretaris.

f. Rooster van aftreden: In de oneven jaren twee bestuursleden, in de

even jaren de overige bestuursleden.

Geldelijke middelen

Artikel 12

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. de contributies van de leden.

b. giften en legaten.

c. rente op de spaarrekening van de vereniging.

d. alle overige geldelijke middelen.

Vergaderingen

Artikel 13

a. Ieder jaar wordt een jaarvergadering gehouden in de maand oktober

of november.

b. Op deze vergadering worden de jaarverslagen van de secretaris en

penningmeester aan de orde gesteld, evenals de bestuursverkiezing.

c. De stemmingen over personen en zaken worden mondeling

afgehandeld, tenzij het bestuur of de vergadering de wens heeft om

dit schriftelijk te doen.

De bestuursverkiezing wordt normaal gesproken gehouden op de

jaarvergadering. De namen van de bestuursleden die aftredend en wel of niet

herkiesbaar zijn, zullen in “De Orgelvriend”, voorafgaand aan de

jaarvergadering, worden aangekondigd.

De namen van tegenkandidaten kunnen, schriftelijk en ondertekend, worden

ingediend bij de secretaris van de VVO. Dit kan tot uiterlijk twee dagen voor

de jaarvergadering. Het bestuur zal voor de vergadering kandidaten polsen of

zij akkoord gaan met een bestuursfunctie. Indien dit niet het geval is zullen

hun namen niet op de stemlijsten komen.

Tijdens de jaarvergadering zullen er dan vrije verkiezingen worden gehouden.

In het geval van schriftelijke stemming zullen de namen van de herkiesbare

bestuursleden tezamen met de andere kandidaten op een lijst komen. Hierop

wordt door de leden de keuze aangegeven. Als er sprake is van mondelinge

stemming dan zal dit geschieden door middel van handopsteking. Bij het

staken van de stemmen vindt een tweede vrije stemming plaats.

Iemand wordt geacht te zijn gekozen bij een stemmenaantal van de helft plus één.

Indien een tegenkandidaat gekozen wordt, maar hij of zij de benoeming

niet aanvaardt, zal op de volgende vergadering opnieuw bestuursverkiezing

worden gehouden. De hierboven beschreven procedure zal dan weer worden

gevolgd.

Als er twee dagen voor de jaarvergadering geen tegenkandidaten zijn

ingediend, zullen tijdens de jaarvergadering de herkiesbare bestuursleden

worden herbenoemd. Indien er tussentijds bestuursleden aftreden, zullen er

zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen plaatsvinden.


Verenigingsjaar

Artikel 14

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Artikel 15

Alle vergaderingen worden met schriftlezing en gebed geopend en met

dankgebed gesloten.

Archief van de vereniging

Artikel 16

De secretaris draagt zorg voor de bewaring van in- en uitgaande stukken; de

penningmeester draagt zorg voor de bewaring van de financiële stukken.

Artikel 17

Alle stukken, ouder dan 5 jaar, die voor bewaring in aanmerking komen

worden ter bewaring overgedragen aan het Streekarchief Goeree-Overflakkee

te Middelharnis. Het archief blijft eigendom van de vereniging. De vereniging

maakt met het archief afspraken over de openbaarheid van het archief.

 

Opheffing van de Vereniging

Artikel 18

Bij opheffing van de vereniging beslist het bestuur over bestemming van

gelden en bezittingen aan een stichting of instelling.

Over opheffing van de vereniging beslist de ledenvergadering, waarbij

tenminste tweederde van de leden aanwezig moet zijn.

 

Slotbepaling

Artikel 19

In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet naar behoren voorziet, beslist

het bestuur.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van 13 november 2010.